+48 729 391 793

Komin przez ścianę - wymagania.

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”:
 
§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
 
1) 21 kW – w wolno stojących budynkach 1-rodzinnych, zagrodowych
i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.
 
§ 175. 2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu lub nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie ma miejsc rekreacyjnych.
§ 175. 3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
 
W budynkach przemysłowych wylot przez zewnętrzną ścianę budynku nie ogranicza moc kotła, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.

 

(c) Copyright MirON